top of page

I'M NEW - ISIZULU

ISHITI YENEPI YELAPHU ELIQHATHILEYO

Izinhlobo ze iinephi zelaphu

 • Lindidi zeenepi zelaphu =zineqokobhe elingangenwa manzi[umz. PUL]
  + indawo yangaphakathi efunxayo

 • Ezokogquma = zineqokobhe elingangenwa manzi

 • Ezifakwa ngaphakathi,ezisisithabazi,  ezilingana nca nezi qotywayo= iintlobo
  ezahlukeneyo zeendawo ezifunxayo

 • I-AIO ithungelwe yonke into ngaphakathi yayinto enye

 • Al2= into yokugquma + isnepi esifakwe kokungaphakathi

 • Iipokotho = okogqumayo okunepokotho ethungelwe phakathi+okungaphakathi

I-AIO - ithungelwe into yonke ngaphakathi yayinto enye

I-AI2 - yonke into kwezimbini

Click for link to AIO
Printable Version

Ukulinganiswa

NB: Ukusukela ekuzalweni - 7kg

OS: 5+kg

Zilungiswa ngokuya sikhukhumala isnepi

Click Here

Zingaphi?

 • Utshintsho kwabagqitywa kuzalwa 36, utshintsho kwabo Mlinganiselo Omnye 24

Yintoni enye endiyidingayo ukusebenzisa inepi yelaphu?

 • Ikhabhathi [ukugcina iinepi ezicocekileyo]

 • I-emele eyomileyo [ukugcina iinepiezingcolileyo]

 • Awunyanzelekanga: umtshizo weenepi, izintozokosula zelaphu,

         amalaphu alula abekwa phezu kwenepi alahlwayo okanye

         agutyulekayo, into yokuthambisa yeempundu ekhuselekileyo.

QAPHELA: Ukufumana amaxabiso aphantsi zamai-DIY okanye amasekeni

Uhlambanjani

bottom of page